Wiosenny konkurs
Wiosenny konkurs

 

Kochani Fani naszej strony na Facebooku!

Przygotowaliśmy dla was kolejny już konkurs na naszym Fanpage'u.


Zawsze zastanawialiśmy się skąd u kobiet taka słabość do torebek. Może wy nam pomożecie ? Do zabawy zapraszamy również panów, w końcu już niedługo Dzień Kobiet ;) .
Nagrody konkursowe nawiązują do pory roku, na którą już chyba wszyscy czekamy a jest nią oczywiście Wiosna .

Torebki do wygrania są dwie :

- jedna (pleciona listonoszka Monnari) dla osoby, której odpowiedź komisja uzna jako najciekawszą 

- druga (kwiecista listonoszka Reisenthel) dla osoby której odpowiedź uzyska najwięcej polubień.
 

Zasady Konkursu „Wiosenny konkurs” są proste:

 1. Polub profil sklepu VASCO https://www.facebook.com/vascosklep/
 2. W komentarzu pod postem konkursowym dokończ zdanie : „Potrzebuję nowej torebki, ponieważ …”
 3. Aby zwiększyć szanse na wygraną

- obserwuj nasz profil na Instagramie „e_vasco.pl”

- zaproś do zabawy znajomych, udostępnij nasz post konkursowy,

- im więcej polubień tym większa szansa na wygraną

 1. Nagrody konkursowe to:
  1.  torebka pleciona marki Monnari (dla autora najlepszego posta motywującego potrzebę posiadania nowej torebki)
  2. torebka- listonoszka marki Reisenthel (dla autora posta, który otrzymał najwięcej polubień) 

 

 

Termin: 01 marca – 08 marca 2019 (do godziny 23.59)

 

Poniżej, aby formalnościom stało sie zadość- przedstawiamy Regulamin Konkursu „Wiosenny konkurs” :

Definicje:

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. „Organizator”– E-VASCO.PL S.C. Anna Sławińska , Mirosław Gronkiewicz, ul. Ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa,
 2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Wiosenny konkurs”, który jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu i reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 3. „Konkurs”– konkurs opisany w Regulaminie organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 4. „Facebook”– serwis Internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.
 5. „Fanpage”– profil o nazwie „e-vasco.pl” w serwisie Facebook dostępny pod adresem https://https://www.facebook.com/vascosklep/
 6. „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u uzyskał status Fana w serwisie Facebook.
 7. „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursie, opisane w Regulaminie.
 8. „Użytkownik Serwisu” – użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku.
 9. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.
 10. „Post konkursowy" – post graficzny, który zostanie zamieszczony w serwisie Facebook w dniu 01 marca 2019 roku na Fanpage’u, ogłaszający Konkurs.

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs zostanie zrealizowany na Fanpage’u, z wykorzystaniem standardowych rozwiązań Facebook, tj.: możliwości dodawania przez Użytkowników Serwisu komentarzy i materiałów graficznych pod treściami zamieszczonymi na Fanpage’u.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie komentarza pod Postem konkursowym.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 4. Na danego Uczestnika przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.
 5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na profilu Facebook.

Termin i uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs trwa od 01 marca do 08 marca 2019r., do godziny 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com,
 • jest Fanem,
 • zapoznała się z treścią Regulaminu.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady.

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest E-VASCO.PL S.C. Anna Sławińska , Mirosław Gronkiewicz, ul. Ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa
 2. W związku z Konkursem zbierane będą następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, nazwa profilu Uczestnika na Facebooku, fakt udziału w Konkursie, a w odniesieniu do zwycięzców nagród w Konkursie: numer telefonu, e-mail, adres, na który zostanie wysłana nagroda.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (zarejestrowania Uczestników, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u poprzez podanie imion i nazwisk/nazwy profili zwycięskich Uczestników na Facebooku powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji), Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1b RODO, oraz art. 6 ust. 1f – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci promocji sklepu e-vasco.plw związku z Konkursem).
 4. Do danych osobowych Uczestników zebranych w Konkursie mogą mieć dostęp podmioty, z pomocą których administratorzy realizują cele przetwarzania: firmy świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, Obsługi emailingu, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie Obsługi Klienta, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, firmy archiwizacyjne. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, jeśli jej uzyskanie przez administratora będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uczestnicy mają prawo żądania od każdego z administratorów dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz, w przypadkach, gdy dla przetwarzania danych osobowych w danym celu była udzielona zgoda - prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (ze skutkiem na przyszłość), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników w Konkursie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe Uczestników zebrane w Konkursie będą przetwarzane nie później niż do końca roku, w którym wygasły ewentualne roszczenia związane z Konkursem.

 

Zasady oraz tryb wyłonienia zwycięzców

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien, w trakcie trwania Konkursu, pod Postem konkursowym zamieścić komentarz, w którym należy dokończyć zdanie „ Potrzebuję torebki , ponieważ..” . Zdanie powinno być dokończone osobiście przez Uczestnika .
 2. W terminie do 5 dni od zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyłonienia dwóch zwycięzców Konkursu. Kryterium wyboru pierwszego zwycięzcy będzie oryginalność zgłoszenia konkursowego. Komisja Konkursowa nagrodzi najbardziej oryginalne jej zdaniem zgłoszenia konkursowe. Kryterium wyboru drugiego zwycięzcy konkursu będzie największa ilość uzyskanych polubień pod komentarzem z oryginalnym zdaniem.  Wprzypadku remisu- jednakowej ilości polubień o zwycięstwie zdecyduje komisja wybierając najlepsze- jej zdaniem uzasadnienie. Zgłoszenia konkursowe dodane po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

 

Nagrody i tryb ich przekazania

 1. W Konkursie wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców – autorów najoryginalniejszych zgłoszeń konkursowych, którym zostaną wydane nagroda rzeczowa w postaci torebki (jedna torebka dla jednego zwycięzcy).
 2. Do każdej nagrody rzeczowej dodana zostanie przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Wartość nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej podlega opodatkowaniu. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, który na poczet tego podatku zatrzyma ww. nagrodę pieniężną , na co zwycięzcy Uczestnicy wyrażają zgodę.
 3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
 5. Fundatorem nagród jest firma E-VASCO.PL S.C. Anna Sławińska , Mirosław Gronkiewicz, ul. Ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa,  
 6. Wysyłka nagród do zwycięzców odbędzie się w terminie do 10 dni od daty otrzymania danych do wysyłki (imię i nazwisko, telefon, adres do wysyłki).

 

Wydanie nagrody

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 13.03.2019r., poprzez podanie na Fanpage’u imion i nazwisk/nazwy profili zwycięskich Uczestników na Facebooku.
 2. Aby otrzymać nagrodę, zwycięski Uczestnik zobowiązany jest, w terminie 7 dni od daty opublikowania zwycięzców w sposób, o którym mowa w ust. 1, przesłać wiadomość prywatną na Fanpage’u, zawierającą dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu i adresu, na który ma być wysłana nagroda.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.
 4. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora nagród.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: bialek@torebki-teczki.pl, w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych.
 2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Uczestnicy Konkursu, niezadowoleni z decyzji Organizatora, mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie, pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

 

Kategorie
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Popularne Tagi
Promocje

tel: 791 907 103 (od 8:00 do 16:00)

e-mail: shop@e-vasco.pl

Adres do korespondencji
Vasco Sklep internetowy
Słotwina ul. Popiełuszki 94
34-324 Lipowa

Lub przez Formularz

Numer konta:
79 1910 1048 2789 4640 0232 0001
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl